Valentina Yakovleva(Ukraine)

Doll № 1 1.75 m., Doll № 2 50 sm. 2014